Jsme nové jesle-školka a dětské centrum KOI.

KOI je první školka v České Republice, ktera pracujé na základě unikatní japonske metody ranného rozvoje děti.

Inspirací nám posloužila teorie Masaru Ibuky, zakladatele společnosti Sony a organizace "Talent Education", který dokázal, že během prvních tří let života se lidský mozek vyvíjí velice intenzivně a podstatná část intelektuálního vývoje probíhá do 3 let.

Podle Masaru Ibuky nejtěžší věcí pro člověka je studium cizích jazyků, čtení a hra na hudební nástroje. Tyto dovednosti nám dospělým dělají značné potíže, ale děti nestojí téměř žádné usilí. Proto je v jeho systému přikládán velký význam právě cizím jazykům, tělesnému rozvoji, výuce hudby a dějin umění.

Ranný rozvoj dětí neznamená výchovu géniů a zahlcování dítěte množstvím informací, ale možnost vychovat své dítě zdravé, inteligentní, kreativni a s bystrou myslí.

To všechno nám posloužilo osnovou pro tvorbu programu naší školky.

Program školky je založen na principu pravidelně se měnících témat a řídí se roční osnovou. Každý měsíc má své vlastní téma a každý týden své podtéma. Výukový program naší školky se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte, na pohybové a komunikační dovednosti, rozvoj tvořivosti, hudebního vzdělání a samostatnosti.

Provádíme výuku dle metodického plánu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který byl zpracován Výzkumným ústavem pedagogickým na žádost Ministerstva školství ČR.

Program školky:

kreativní tvorba
angličtina
jóga
dějiny umění
japonské pracovní sešity
KUMON

Kromě Jesliček a školky máme pestrou nabídku kroužku a kurzu nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Přijďte k nám relaxovat v novém kurzu origami pro dospělé nebo do kroužku «Papírové pohádky» - dětské origami hrátky a nebo na společný kurz floristiky pro maminky s dětmi, kurz japonštiny a mnoho dalších.

Vaše dítě se u nás bude cítit jako rybka ve vodě!


Aktuality

Volná místa

V naší školce a jesličkách máme ještě volná místa. Pokud Vás naše školka zaujala a uvažujete, že byste k nám umístili Vaše dítě,

rádi Vás uvítáme osobně, provedeme školkou a podrobně Vám povíme vše o naším vzdělávacím programu. Pro domluvení schůzky volejte

prosím naší paní ředitelce Olze Lopine na tel.: 608887690, nebo napište na email skolkakoi@gmail.com. Těšíme se na Vás!
Akce


Canisterapie - terapie za pomoci psůTuto aktivitu pro nás provádí kvalifikovaný personál.

Jaké má canisterapie účinky na vaše dítě?

• rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,

• podněcuje verbální i neverbální komunikaci,

• pomáhá při nácviku koncentrace a paměti,

• rozvíjí sociální cítění a poznávání , přispívají k duševní rovnováze.Reference

Josef Boštík

24.10.2016

Školce KOI velmi rád uvedu nejvyšší hodnocení! Vždy ráno vidím, jak se dcera do školky těší. Ode dveří už ode mne utíká a nechce se ani rozloučit. Cítím, že náplň dne děti nejen mnohostranně rozvíjí ale i velmi baví. Paní učitelka Taťána je velmi profesionální - dcera v ní má kamarádku, zdravý respekt i dobrý vzor. Do práce tak vždy odcházím pozitivně naladěn a vím, že stejně dobře je na tom i naše holčička :-)


Markéta Plíčková

20.10.2016

Do školky dáváme našeho čerstvě dvouletého syna a ten je naprosto nadšený stejně jako my. Po celou dobu pobytu je v příjemném harmonickém prostředí, kde se mu intenzivně věnují velmi milí lidé, kteří nelitují vynaložit trochu námahy, aby dětem poskytli tu nejlepší péči od základních potřeb přes rozvoj motorických i mentálních schopností až po duševní pohodu. Ve školce jsou vždy vstřícní k našim časovým požadavkům a velmi oceňujeme zpětnou vazbu ve formě zaslaných fotografií z proběhlých aktivit po každé návštěvě. Super školka!


Jana Housková

18.10.2016

Školka je velmi pěkná, čistá, přehledná. Útulné prostředí tvoří nejen pěkné hračky, ale především velmi vřelý a milý přístup paní majitelky Olgy i "tety" Taťány a to nejen k dětem, ale i k rodičům. Což velmi oceňuji. Vždy mají nachystaný pěkný program, kde si děti hrají, ale také se učí, poznávají a rozvíjejí své dovednosti. Školka unikátně umožňuje rodiči být v počátku s dítětem dle jeho potřeby a tím tak usnadnit jeho adaptaci na prostředí. Velké díky!!!!

Náš tým


Majitelka

Olga Lopina - maminka dvou synů. Olga má profesní kvalifikace chůvy a hudební vzdělání. Kromě toho je Olga vyučená floristka a pořádá kurzy aranžování květin pro rodiče s dětmi.


Teta

Denisa Adamová. Práci s dětmi se věnuje s velkou láskou. Je velice kreativni a má hodně zajímavých nápadu.Teta

Eva Bernathova - naše úžasná "školková babička" je vždy k ruce a děti s ní rády tráví čas.

Denní program

Celodenní program od 8:00 do 18:00 hodin

Dopolední program od 8:00 do 12:30 hodin

7:00 – 8:00 Ranní hlídání po předchozí domluvě
8:00 - 9:00 Příchod dětí
8:00 - 9:00 Volný program, hry
9:00 - 9:15 Rozcvička
9:15 - 9:45 Svačinka
9:45 - 10:30 Hlavní činnost (podle týdenního programu)
10:30 – 11:00 Čtení knih nebo pohybové aktivity
11:00 - 12:00 Pobyt venku (dle počasí)
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 13:00 Odchod dětí z dopolední docházkou
12:30 - 14:30 Relaxace/spánek (děti, které nejsou zvyklé chodit spát, se věnují hře a čtení/prohlížení knih s paní učitelkou)
14:30 - 15:00 Svačinka
15:00 - 18:00 Volný program, hry / pobyt venku (dle počasí), odchod domů nebo zájmové kroužky

Uvedený rozvrh je pouze rámcový. Zohledňujeme věk a individuální potřeby dětí.


Týdenní program

Pondělí výtvarná výchova
Úterý dějiny umění
Středa angličtina
Čtvrtek dětská jóga , japonské pracovní sešity Kumon
Pátek hudební výchova

Provozní řad

1. Denní provoz MŠ je od pondělí do pátku od 8.00 hod do 18.00 hod včetně prázdnin, kromě víkendů, státních svátků. V období mezi svátky v prosinci provoz dle domluvy.

2. Před nástupem dítěte do MŠ je rodič povinen odevzdat vyplněné formuláře /přihlášku, potvrzení od lékaře, případnou plnou moc, podepsanou Smlouvu o podmínkách pobytu dítěte v MŠ a Provozní řád MŠ./

3. Rodič je povinen nahlásit individuální zvláštnosti u dětí, jakou je např. užívání léků, alergie, syndromy, dodržování diety, různá pohybová omezení a pod.

4. Rodič, či zákonný zástupce předává dítě personálu v prostorách MŠ. Vyzvednutí dítěte provádí rodič či zákonný zástupce uvedený v plné moci. Dítě je předáváno a vyzvedáváno zásadně v přítomnosti zaměstnance MŠ.

5. Rodič dítě předává zdravé, bez projevů nemoci. V případě pochybnosti může personál MŠ od rodiče požadovat potvrzení od lékaře. V případě vyskytnutí příznaků choroby či zranění dítěte během pobytu v MŠ, personál zavolá rodiče a požádá o vyzvednutí dítěte a převezení k lékaři.

6. Pobyt dítěte v MŠ lze zakoupit a uhradit nejpozději do prvního dne placeného období.

7. Platba je platná jeden kalendářní měsíc s výjimkou permanentek.

8. Poplatek za pobyt dítěte v MŠ se hradí společně s poplatkem za obědy v hotovosti přímo v MŠ, nebo na účet č. 2601005877 /2010 Poplatek za pobyt dítěte v MŠ zahrňuje svačinku a hygienické potřeby (kromě plen).

9. Již vybranou a zaplacenou docházku nelze v průběhu měsíce měnit. Tyto změny lze uskutečnit pouze vždy před placením na dohodnuté období.

10. Z důvodu přípravy výuky je nutné hlásit dopředu absence dítěte personálu MŠ. V opačném případě bude účtována pokuta ve výši 100,-Kč denně.

11. Předvídatelné absence je potřeba nahlásit na e-mailovou adresu skolkakoi@gmail.com, nebo SMS zprávou na tel. číslo 608887690

12. V případě nemoci dítěte delší jak 10 pracovních dní je možné poskytnout slevu 40% ze školného na další měsíc. V ostatních případech absence je možné ji nahradit v jiných dnech dle indiviuální domluvy.

13. Děti si nosí do MŠ přezůvky a náhradní oblečení, které zůstávají ve školce v označeném kapsáři. Rodiče budou tyto věci automaticky měnit za čisté a odpovídajícím potřebám dětí dle ročních období.

14. Poplatek za pozdní vyzvednutí dítěte po skončení provozní doby MŠ činí 100,-Kč za každou započatou půlhodinu a platí se v hotovosti v MŠ.

15. Rodiče informují personál MŠ o jakékoliv změně dítěte /změna fakturačních údajů, změna zdravotního stavu apod./.

16. Oběd pro dítě lze odhlásit do 13.00 hodiny na následující den.

17. Rodič vyjadřuje označením svůj souhlas nebo nesouhlas s uveřejněním fotografií z akcí na webových stránkách MŠ

18. Pro zajištění místa je potřeba uhradit rezervační poplatek ve výši 1000,-Kč, ktery se odečítá z první platby školného. Tento poplatek je splatný s nástupem dítěte do MŠ. Pokud rodič zruší nejpozději do10 pracovních dnů před nástupem dítěte do MŠ jeho nástup, bude mu vrácený rezervační poplatek v plné výši a to do 15 dnů ode dne tohoto oznámení. V jiných případech rezervační poplatek zůstává MŠ.

19. Rodič vyjadřuje svým podpisem souhlas s tím, aby MŠ zpracovávala jeho chráněné osobní údaje i jeho dítěte. Údaje budou přístupny pouze zaměstnancům MŠ.

20. Odhlásit dítě z MŠ lze písemně s jednoměsíční výpovědní lhůtou. V případě nedodržení tohoto termínu uhradí rodič částku ve výši 50% školného. V případě dlouhodobé absence dítěte v MŠ (např. letní prázdniny), uhradí rodič udržovací poplatek ve výši 30% školného.

21. MŠ si vyhrazuje právo Provozní řád v průběhu Školního roku v přiměřeném rozsahu měnit. Na případnou změnu budou rodiče včas upozorněni personálem MŠ.


Rozvrh kroužku a kurzu

Kreativní a poznávací dílna pro děti (od 2 do 4let) a rodice

Pro nejmenší děti (od 2 let) a jejich maminky představujeme kurz k poznávání světa a neobyčejnému tvoření.

Kurz je přizpůsoben potřebam deti od 2 let a skládá se z více různých kroků a typu aktivit navazujících na sebe.Tvůrčí práci střídáme s pohybem a hudbou a baví to nejen děti ale i maminky.

Celá hodina bude vždy zaměřena na konkrétní téma.
Jak to vypadá : pozdravíme se, zazpíváme si, udělame rozcvičení pro malé prstíky, seznámíme se s tématem hodiny, zatančíme , společně připravíme prostor s pomůckami a může se začít s tvořením.

Odnesete domů nejen krásné a neobyčejně výrobky, ale třeba i lapbook nebo pracovní listy pro aktivity na doma.
Kurz poběži od 10/9 do 28/1
Kdy: každe pondělí od 16:30 do 17:45
Kde: Školka KOI, U Okrouhlíku 3, Praha 5 – Klamovka
Cena: 200 Kč za zkušební hodinu, 3400 Kč za celý kurzTaneční průprava

* děti 2,5-4 roky – středa 16:00-16:45 s možností přítomnosti rodičů nebo doprovodu na hodině. Přítomnost doprovodu se postupně omezuje na nejnutnější minimum, až již není potřeba.
Maximální počet dětí ve skupině – 5 ( zbývá 2 místa)

Cena za kurz : 3150 Kč 5.9.2018-30.1.2019

Nutná rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com


*děti 4-6 let - středa 16:50 – 17: 35 hodina probíhá bez přítomnosti doprovodu
Maximální počet dětí ve skupině – 7 (zbývá 3 místa)
Cena za kurz : 3150 Kč 5.9.2018-30.1.2019

Nutná rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com

U všech věkových skupin je kladen důraz na správné držení těla a dobrou fyzickou kondici.
Hravou formou probouzíme pozitivní vztah k pohybu a hudbě na základě skupinových her a tvorby jednoduchých tanečních sestav.
Pedagog Lenka Seitlova .Absolventka Státní Taneční Konzervatoři v Rize (Lotyšsko), obor klasický balet.
Pracovala jako tanečnice v Lotyšské státní opeře. Od roku 2005 působí jako pedagog baletní průpravy dětských a dorosteneckých souborů . Specializuje se na hudebně-rytmických cvičení, základech klasického a moderního tance pro děti, body balet a strečink pro dospělé.Body balet pro maminky s možností hlídaní - středa 18:00-19:00
Cena za 10 lekcí - 1500 Kč
Nutná rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com

Náš lektorský tým

Yasutomo Suzuki

Lektor japonštiny

Pan Suzuki se narodil v Japonsku. Po absolvování tokijské univerzity Waseda se zabýval mezinárodním obchodem a procestoval mnoho zemí.

Ve volném čase se věnuje četbě a studiu kultury, historie a tradic nejen Japonska, ale i mnoha dalších zemí.

S praktickou výukou japonského jazyka a kultury má sedmileté zkušenosti.

Míla Veselá

Lektorka dětské Jógy

Má praxi se cvičením Jógy již 13 let a na jaře roku 2013 získala osvědčení metodiky cvičení Dětské Jógy. V roce 2014 dokončila akreditovaný seminář cvičitele II. třídy.

«K dětské Józe mne přivedla má dcera. Baví mě pozorovat, jak se hrou děti rozvijí, jsou přirozene. Dětská Jóga je postavená především na hře. »
Zhanna Maslakova

Lektorka angličtiny

Šest let pracuje jako učitelka anglického jazyka. Vystudovala obor angličtina - ruština na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je držitelkou jazykových certifikátů. Rok a půl žila v New Yorku.

Renáta

Lektorka angličtiny pro děti

Lektorka Renáta vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V posledních několika letech působila v zahraničí, mimo jiné i na půdě Evropského Parlamentu jako překladatelka anglického jazyka. V současné době se věnuje Montessori pedagogice, v jejímž duchu vede své lekce angličtiny pro děti.


Dětské narozeninové oslavy

Pokud chystáte společenskou akci pro děti nebo oslavu narozenin svého dítěte a chcete mu připravit nezapomenutelný zážitek, neváhejte nás kontaktovat. Naše centrum nabízí prostory, kde se každá dětská oslava mění v sen.

Jelikož s dětmi pracujeme v našem centru a školce celý rok, jsme vybaveni dostatečným množstvím herního systému a dokážeme připravit kvalitní a zajímavý program pro děti.

Dětské oslavy u nás neprobíhají jenom v českém jazyku. Vařili jsme už i ve anglickém či ruském jazyce.

Zajistíme:

• návrh a rozeslání pozvánek

• narozeninový dort

• kompletní tematickou výzdobu

• květinové dekorace

• požadovaný doprovodný program

• animátora

• fotografa

• dárečky pro pozvané kamarády

• rozvoz

Možnosti programu:

Organizace her a soutěží naším animátorem

Malování na obličej

Výtvarná dílna

Modelování balónků a mnoho dalších


Rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com
Ceník

Školka a jesle

OBĚDY se hradí zvlášť pro děti 1-2 roky pro děti 2-3 roky pro děti 3-6 let
5x týdně 8:00-12:30 (4,5 hod.) 8800 Kč 7800 Kč 7200 Kč
5 x týdně 8:00-15:00 (7 hod.) 10800 Kč 9800 Kč 8800 Kč
5 x týdně 8:00-18:00 (9 hod.) 13500 Kč 12500 Kč 11500 Kč

Cena zahrnuje :

-       činnost pedagogů

-       náklady na provoz

-       pojištění u ČP

-       svačinka

-       pitný režim, ovoce a zelenina

-       aktivity přiměřené věku dítěte : jóga, hudba a zpěv, výtvarka, historie umění, práce s japonskými sešity

-       učební a výtvarné pomůcky a japonské sešity

-       canisterapie

-       školní akce, výlety a jiné aktivity (kino, divadlo)

-       hygienické potřeby (kromě plen)

-       oslavy narozenin s dárkem a fotky

Cena nezahrnuje :

-       stravné (obědy)

-       plenky pro nejmenší

Školné je paušální platba, je nevratné.

V případě nemoci delší jak 10 pracovních dní je možné poskytnout slevu 40% ze školného na další měsíc.

V ostatních případech lze absence nahradit v jiné dny dle individuální domluvy.


Je možné zvolit docházku 4 nebo 3 dny v týdnu.

Při docházce menší jak 3 dny lze využít permanentku.

PERMANENTKY 10 hodin 20 hodin 30 hodin
nezahrnuje oběd, ale svačinka je v ceně 1800 Kč 3000 Kč 3900 Kč

Ceník

Kroužky a kurzy

!!!!! Zahajujeme zápis na kurzy !!!!!Kurz Japonština pro začátečníky s rodilým mluvčím

Datum zahájení 2.2.2017

Délka kurzu: 10 lekcí- 90 minut

Cena: 3 300 Kč (3 600 Kč s hlídanim děti)

Den: čtvrtek

Čas: 18:00 - 19:30

Lektor: rodilý mluvčí

Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 6 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky.

Náplní kurzů je výuka současné Japonštiny. V prvních lekcích budou studenti seznámeni s japonskými abecedami (hiragana, katakana), naučíme Vás základní fráze (např. pozdravy), základní gramatiku a tvorbu jednodušších vět pro každodenní komunikaci.
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 10 HODIN JÓGOVÉ HŘIŠTĚ

Je to prostor pro děti od 2,5 do 5 let, kde se baví a zároveň posilují či protahují své tělo.

Jógu se učíme hravou formou, napodobujeme zvířátka, rostliny a věci, které nás obklopují, cílem je vzbudit v dětech radost ze cvičení a pohybu samotného. Cvičení trvá 45 min. Po cvičení děti si můžou hrát v herničce.

Lekce dětské jógy vede Míla Veselá.

Starší děti cvičí samostatně bez rodičů. Menší děti mužou cvičít za přítomnosti maminky

Cena – 130 Kč

Omezený počet míst, nutná rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com
Kurz strategické hry GO pro děti a dospělé

Go je nejstarší desková strategická hra na světě a má velice jednoduchá pravidla.

Během několika minut se je naučí i malé děti. Dva hráči střídavě pokládají hrací kameny na desku, která vypadá jako čtvercová síť. Cílem je ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce soupeřových kamenů.

Přestože pravidla jsou velmi jednoduchá, má hra go obrovský počet variant, zhruba 10800. To je astronomicky více než u šachů (10120). I proto go zůstává poslední klasickou strategickou hrou, u které počítače zatím nedokáží porazit její nejlepší hráče.

Hru go je možné hrát doma s rodinou jen pro radost, ale také na profesionálních turnajích o statisíce dolarů. V obou případech se vám otvírá svět netušených možností.

Přijďte se tuto krásnou a zábavnou hru naučit i Vy!

Kromě pravidel hry se v kurzu naučíte základním strategiím a taktickým obratům. Především ale poznáte radost z této skvělé hry a dobře si zahrajete!

Kurz vede Jana Hricová, vice-president Evropské federaci go. Kurz strategické hry go pro DOSPĚLÉ začátečníky 10 lekcí, 1x týdně ve středu od 18.00 do 19:30

začátek kurzů: 01. 02. 2017

cena: 1 000 Kč

Kurz strategické hry go pro DĚTI začátečníky 10 lekcí, 1x týdně ve čtvrtek od 15.30 do 16:30

začátek kurzů: 02. 02. 2017

cena: 700 Kč

Omezený počet míst, nutná rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com
Kurz ORIGAMI pro děti od 5 let – PAPÍROVÉ POHÁDKY

Origami je japonské umění skládání různých motivů a tvarů z papíru.

Kurz je určený pro děti od 5 let.

Datum zahájení 2.2.2017

Délka kurzu: 10 lekcí- 60 minut

Cena: 1 300 Kč

Den: čtvrtek

Čas: 18:00 – 19:00

Omezený počet míst, nutná rezervace na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com
Klub anglické konverzace pro maminky s dětmi a nebo bez dětí

Pokud máte doma malou ratolest a ráda byste se seznámila s dalšími maminkami, můžete navštívit náš konverzační klub, kde si jednoduchou a zábavnou formou můžete procvičit angličtinu a naučit se něco nového.

Náš klub anglické konverzace je možností abyste se v jazyce zlepšili v pohodovém prostředí. Ať už je vaše úroveň angličtiny jakékoliv, ať už se chcete něco přiučit nebo se jen pobavit, těšíme se na Vás!

Musíte dodržovat 1 základní pravidlo klubu: mluvit pouze anglicky

Každé úterý od 17:30 do 18:30 a pátek od 10:30 do 11:30

Cena: 270 Kč (zahrnuta hodina angličtiny, tištěné materiály, čaj, herna pro děti )

Svou účast potvrďte na tel. 608887690 nebo skolkakoi@gmail.com


Květinové dílny

Připravujeme

Fotky z loňské dílny najdete tady


Galerie


Kontakty

Kde se nacházíme?

U Okrouhlílu 3, Praha 5, 150 00

Zastávka tramvaje Klamovka. Tramvajové linky číslo 9, 10, 15 a 16. (4 min. od stanice metro Anděl)

Zastávka autobusu Nad Klamovkou. Autobusová linka 191 ( 4 min. od stanice metro Anděl)

Nacházíme se blízko parku Klamovka, v kásne a klidne vilové čtvrti u dětského hřiště Třístoličná.

Telefonní číslo:
+420 608 887 690
Email:
skolkakoi@gmail.com
skolkakoi
skolkakoi